Hoogbegaafdheid

Jeugdigen en volwassenen die (hoog)begaafd zijn, zijn meestal snelle en vaak ook creatieve denkers. Ze hebben gemakkelijker inzicht in leerstof en komen tot creatieve of originele ideeën en oplossingen, zijn vaak nieuwsgierig, gedreven en hebben een sterke wil of behoefte aan autonomie. Soms ontstaan er klachten die samenhangen met de hoogbegaafdheid.

Je bent hier: 

Home  /  Ons zorgaanbod  /  Specialisaties  /  Hoogbegaafdheid

Bij kinderen die (hoog)begaafd zijn valt vaak, maar niet altijd, al op jonge leeftijd op dat ze op verschillende gebieden voorlopen op leeftijdgenoten. Hoogbegaafdheid kan kinderen (en volwassenen) voordelen opleveren, maar vaak is het ook lastig en het kan een verscheidenheid aan problemen met zich meebrengen. Zo voelen (hoog)begaafde kinderen en volwassenen zich vaak anders of niet begrepen en kunnen ze moeite hebben met sociale contacten. Ook verveling, demotivatie, verlies van plezier in school, leerontwijkend gedrag en onderpresteren komen regelmatig voor. Dit alles kan leiden tot angstige en sombere gevoelens of frustraties, boosheid en opstandig gedrag. Vaak lopen adolescenten op de middelbare school (opeens) vast met hun schoolwerk, mede omdat ze nooit goed geleerd hebben om te leren en fouten te maken. Dat kan er voor zorgen dat ze angstig worden of somber.

Zoals bij ieder kind vinden wij het belangrijk om ook bij jeugdigen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid goed te kijken naar hun sterke en zwakke kanten en daaruit voortvloeiende leer- en ontwikkelingsbehoeften. Vaak is er sprake van uiteenlopende capaciteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden. Sommige gebieden zijn bijvoorbeeld zeer sterk ontwikkeld, terwijl andere gebieden gemiddeld of zelfs wat zwakker ontwikkeld zijn. Dat maakt het vaak moeilijk voor de omgeving (in het bijzonder ouders en leerkrachten) om goed in te schatten en aan te sluiten bij wat een jeugdige nodig heeft. Ook voor de jeugdige zelf kan dit frustrerend en verwarrend zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor (jong)volwassenen, die soms op latere leeftijd (opnieuw) tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Bovenstaande vragen, zorgen of problemen kunnen allemaal reden zijn om de hulp van TOPP-zorg in te schakelen. Wij denken mee en zoeken samen naar een oplossing.

“Ik had niet verwacht dat er zo breed gekeken zou worden. Dat hielp echt. Daardoor werd echt duidelijk wat mij zou kunnen helpen.”

Als je jezelf of je kind aanmeldt vanwege vragen of zorgen rondom (vermoedens van) hoogbegaafdheid dan volgt er allereerst een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke vragen en problemen op de voorgrond staan. We bepalen samen wat nodig is om de problemen te verminderen. Soms kunnen we na de intake al een behandelplan opstellen, maar meestal is er eerst een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig. Daarbij kan gedacht worden aan intelligentie-onderzoek, onderzoek naar aandacht en concentratie, sociaal-emotioneel of persoonlijkheidsonderzoek. Met name bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan ook een observatie in de klas en gesprek met de leerkracht en intern begeleider onderdeel van het diagnostisch onderzoek zijn. Bij jongeren is er vaak contact met de mentor. We bespreken altijd vooraf met jou wat wij denken dat nodig is om goed antwoord te kunnen geven op je vragen.

“Ik vond het fijn om betrokken te zijn bij de diagnostiek. De brief die ik kreeg ging ook echt over mij.”

Je ontvangt een brief van de intake en het diagnostisch onderzoek. In deze brief staan de belangrijkste bevindingen weergegeven en wordt beschreven wat wij denken dat nodig is om de klachten te verminderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook actief betrokken worden bij de hulp, krijgen zij ook een (korte) brief met daarin de belangrijkste bevindingen. Deze brief is afgestemd op de leeftijd je kind. Vaak is er ook een nagesprek op school. Soms is diagnostisch onderzoek en één of een aantal gesprekken over wat de bevindingen betekenen voor (de begeleiding in) het dagelijks leven voldoende om je vragen te beantwoorden. In andere gevallen is een behandeltraject voor jou/jullie of je kind wenselijk om de klachten te verminderen. Er wordt dan gewerkt aan doelen die voor jou belangrijk zijn. We werken zo kort als kan, maar ook zo lang als nodig is en baseren ons vanzelfsprekend op wetenschappelijke kennis over wat werkt bij specifieke problemen.

Wil je meer weten over ons zorgaanbod of onze specialisaties?